Linearno programiranje

Mnogi problemi koji se javljaju u praksi, formulirani u matematičkom obliku sastoje se u određivanju ekstrema, tj. maksimuma ili minimuma, neke funkcije od određenog broja varijabli, uz zadane uvjete (ili ograničenja) na te varijable, izražene u obliku jednadžbi i/ili nejednadžbi.

Tako formuliran problem naziva se problemom matematičkog programiranja. Specijalno, ako je funkcija cilja za koju treba odrediti maksimum ili minimum linearna, te ako su uvjeti izraženi u obliku linearnih jednadžbi i/ili nejednadžbi, onda je to problem linearnog programiranja.

Pri tome se pod programiranjem podrazumijeva optimalna alokacija (raspodjela) ograničenih resursa, da bi se postigli određeni ciljevi.

Na primjer, takvi su resursi rad, sirovine, strojevi, a potrebno ih je kombinirati tako da se dobiju određeni proizvodi, uz maksimalni profit, ili minimalne troškove, itd.

Operacijska istraživanja su dobila svoje ime zbog uloge u proslosti kada se radilo o istraživanju vojnih operacija. Kasnije je taj termin zadržan, ali se koristi u širem smislu. Naime, operacijska istraživanja znače takav znanstveni pristup istraživanju i projektiranju sustava i donošenju odluka, koji se osniva na matematičkom modeliranju procesa i pojava.

Više o – Linearno programiranje (PDF 304 kB)

Profesor Emeritus Luka Neralic
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
Trg J. F. Kennedya 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: lneralic@efzg.hr

 

Radionice linearnog programiranja obično se održavaju:
– I. dio u ponedjeljak od 18:30 do 20:05 sati.
– II. dio u srijedu od 18:30 do 20:05 sati.

 

Prije dolaska molimo kontaktirati Udrugu radi potvrde.